MENU
×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 526

MGA KARAPATAN NG PASYENTE


          Hinihikayat namin kayong maging bukas sa pakikipag-usap sa inyong health care provider, makibahagi sa inyong mapipiling paggamot, at maprotektahan ang inyong kaligtasan sa pamamagitan ng pagiging maalam at nakikisangkot sa inyong kalusugan.

 

 • May karapatan kang tumanggap ng mapagsaalang-alang, magalang at matulunging health care sa ligtas na lugar anuman ang iyong edad, sex, kasarian, relihiyon, etnisidad, kasapiang politikal, kapansanan, o kakayahang makapagbayad, na malaya sa lahat ng anyo ng pang-aabuso, kapabayaan, o maling pagggagamot.

 

 • May karapatan kang mabigyan ng mahusay na doctor at maipaalam ang mga pangalan ng lahat ng kasapi ng health care team na kwalipikadong susuri, gagamot, at magbibigay ng payong medikal. Gayundin, mayroon kang karapatang malaman ang iyong bayarin sa ospital at doktor, at makatanggap ng impormasyon hinggil sa posibilidad na tulong pinansyal.

 

 • May karapatan kang ipaalam sa miyembro ng iyong pamilya o sa sinuman at sa iyong napiling doktor ang iyong admisyon sa ospital.
  May karapatan kang magkaroon ng kasama sa iyong pananatili habang nasa ospital maliban kung nakokompromiso nito ang karapatan, kaligtasan, o kalusugan mo o ng iba.

 

 • May karapatan kang isagawa ang iyong espiritwal at kultural na paniniwala na umaayon sa kakayahan at mga tuntunin ng ospital.
  May karapatan kang malaman at makapagbigay ng pahintulot bago ang anumang prosidyur o pamamaraan na di-emergency o pagsasaliksik/ eksperimento o tanggihan ang naturan.

 

 • May karapatan ka sa pagiging pribado at kumpidensyal ng iyong ulat medikal alinsunod sa batas gayundin sa mga diskusyon sa pangangalaga, eksaminasyon at paggagamot, at ang karapatang makita o mabigyan ng kopya ng ulat medikal maliban kung ang natukoy na ulat ay di-pinahihintulutan ng batas.

 

 • Maaari kang humiling ng kasama habang isinasagawa ang pisikal na eksaminasyon.

 

 • May karapatan kang katawanin ng iba upang magpasiya para sa iyo kung hihingiin ng pagkakataon.

 

 • May karapatan kang magtanong at malaman ang proseso ng pagrereklamo at ipahayag ang mga hinaing nang walang takot sa igaganting-paratang o paghihiganti. lkaw ay hinihikayat na direktang makipag-usap sa health care provider na nangangalaga sa iyo.

 

          Kung may mga isyung di-naaayon sa iyo, o kung nais mo ang tulong ng sinumang di­direktang sangkot, kausapin ang kawani ng Ugnayang Pampasyente o Direktor ng Ospital.


          Kung ang mga nabanggit sa itaas ay hindi kasiya-siya, maari kang magsampa ng pormal na hinaing sa mga sumusunod na ahensya:

 

Department of Health
Central Office Health Facilities & Services Regulatory Bureau
(02) 711-6982
(02) 651-7800 loal 2500-2512, 2525-2527, 2528, 2529